Internet Kouřim a okolí

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti XSKY s.r.o.

 

1. Účastník a Poskytovatel

 

V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Účastníka a Poskytovatele služeb elektronických komunikací (dále jen Služby). Poskytovatelem služeb je společnost XSKY s.r.o. Účastníkem je buď fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba.

 

2. Smlouva

 

2.1. Smlouva

 

Služby elektronických komunikací jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva). Tyto Všeobecné podmínky jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy.

 

2.2. Kdy je Smlouva uzavřena

Poskytovatel může nabízet uzavření Smlouvy různými způsoby, zejm. písemně, ale podle aktuálních technických možností i některými prostředky komunikace na dálku. Podle toho, jaký z aktuálně nabízených způsobů uzavření smlouvy si Účastník vybral, je smlouva uzavřená (platná a účinná):

 

a)     oboustranným podpisem Smlouvy, byla-li uzavřena písemně, nebo

b)     vyplněním a odesláním webového formuláře ze strany Účastníka a následným potvrzením ze strany Poskytovatele, nebo

c)     prostřednictvím e-mailu, pokud byly dohodnuty veškeré náležitosti Smlouvy a smluvní strany si je vzájemně odsouhlasily, nebo

d)     prostřednictvím telefonu pokud byly dohodnuty veškeré náležitosti Smlouvy a smluvní strany si je vzájemně odsouhlasily.

 

2.3. Podmínky pro uzavření Smlouvy

Poskytovatel uzavře s Účastníkem Smlouvu v případě, že mu Účastník sdělí všechny údaje vyžadované zákonem (3.1). Dále může Poskytovatel žádat, aby Účastník prokázal právo k užívání místa instalace (4.4.). Pokud Účastník v minulosti neplnil závazky vůči Poskytovateli, není Poskytovatel povinen s ním Smlouvu uzavřít.

 

2.4. Změna Smlouvy

2.4.1.Změnu Smlouvy je možné uskutečnit stejnými způsoby, jako jsou způsoby uzavření Smlouvy, a to na základě dohody smluvních stran.

2.4.2.Poskytovatel je oprávněn změnit podmínky Smlouvy, tzn. i jakoukoli součást Smlouvy. O takové změně informuje Poskytovatel Účastníka

 

minimálně 1 měsíc předem. Poskytovatel může změnit obsah smlouvy v celém rozsahu. Důvodem pro změnu podmínek Smlouvy ze strany Poskytovatele může být inflace, zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitňování sítě či vývoje nových technologií, či změna jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele.

 

2.4.3.  Pokud Poskytovatel změní Smlouvu podstatně v neprospěch Účastníka, oznámí to Účastníkovi minimálně 3 měsíce předem.

2.4.4.  Pokud Poskytovatel změní podmínky Smlouvy dle bodu 2.4.3. a Účastník s touto změnou nesouhlasí, je oprávněn ukončit Smlouvu ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit. Doporučuje se, aby Účastník o tom, že s novými podmínkami Smlouvy nesouhlasí, písemně

 

informoval Poskytovatele alespoň 30 dnů před plánovanou změnou. Účastník však není oprávněn ukončit smlouvu z tohoto důvodu v případě, že dojde ke změně podmínek Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny uložené Českým telekomunikačním úřadem.

 

2.5. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě nebo ve Specifikaci Služby uvedeno jinak.

 

2.6. Výpověď Smlouvy nebo jednotlivé Služby

 

2.6.1.Pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou, nelze Smlouvu nebo jednotlivou Službu před uplynutím doby trvání vypovědět. V takovém případě je třeba počkat, dokud tato doba určitá neuplyne.

2.6.2.  Pokud byla Smlouva či jednotlivá Služba uzavřena na dobu neurčitou, je možné ji vypovědět bez udání důvodu v 3 měsíční výpovědní lhůtě, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

2.6.3.Pokud výpověď neobsahuje údaj o tom, která konkrétní Služba je vypovídána, bude mít Poskytovatel za to, že se jedná o výpověď celé

 

Smlouvy.

 

2.7. Odstoupení

 

Smlouvu je možné ukončit také písemným odstoupením, ale pouze z uvedených důvodů.

2.7.1.Účastník může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby v případě, že Poskytovatel neoprávněně nedodává Službu déle než 30 dní.

2.7.2.Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby, pokud:

 

(a)      Účastník neuhradí v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a byl na tuto skutečnost upozorněn;

(b)      Účastník uhradí 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a byl na tuto skutečnost upozorněn;

(c)      Účastník sdělil nebo do Smlouvy doplnil nepravdivý údaj, který je podmínkou k uzavření Smlouvy (3.1.)

(d)      Účastník neposkytl nutnou součinnost pro plnění Smlouvy, zejm. neumožnil umístění potřebného zařízení pro poskytování Služeb anebo neumožnil přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení. Za neposkytnutí přiměřené součinnosti se považuje i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči zaměstnancům či dodavatelům při plnění Smlouvy;

 

(e)      Služby užívá jiná osoba nad rámec souhlasu (4.5.)

(f)       Účastník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě XSKY s.r.o. nebo dalších osob (4.6.d);

(g)      z technických důvodů na straně Poskytovatele, které znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak.

 

 


 

2.8. Komunikace mezi smluvními stranami

 

2.8.1.  Účastník má možnost kontaktovat Poskytovatele písemně anebo telefonicky na  doručovací adrese XSKY s.r.o. , nebo adrese jednatele Mírové náměstí 46, Kouřim, 281 63 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; telefonní číslo 602 141 599 – Lacina Miroslav

2.8.2.Za písemnou formu daného jednání se považuje podepsaný dopis zaslaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mail

 

se zaručeným elektronickým podpisem.

 

2.8.3. Poskytovatel využívá ke komunikaci s Účastníkem přednostně sdělenou adresu elektronické pošty. Poskytovatel může také využít adresu elektronické pošty, kterou Účastník použil při předchozí komunikaci s Poskytovatelem. Dále Poskytovatel bude využívat kontaktní adresu a telefon Účastníka, kterou mu Účastník sdělil, jinak adresu místa instalace Služby. Pokud nastane změna v kontaktních údajích Účastníka a Účastník tuto změnu nesdělí Poskytovateli, sdělení zaslaná dle původních kontaktních údajů budou považována za doručená.

 

3. Informace o účastníkovi

 

3.1. Údaje nutné pro uzavření Smlouvy

 Účastník je povinen ve smlouvě uvést:

 

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno pokud je fyzickou osobou – podnikatelem;

b)   obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, pokud je právnickou osobou.

Ostatní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

 

3.2. Změna údajů Účastníka

 

Pokud se některá z informací vyplněných ve Smlouvě změní, je Účastník povinen tuto změnu písemně oznámit co nejdříve, nejpozději do 7 dní od změny.

 

Další ustanovení čl. 3 se užijí v případě, že Účastník je subjektem údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

3.3. Provozní a lokalizační údaje

XSKY s.r.o.  vede databázi, která obsahuje osobní údaje, provozní údaje a lokalizační údaje svých účastníků. Podpisem Smlouvy vyslovuje Účastník souhlas se zpracováním uvedených údajů, které se ho týkají. Provozní údaje jsou jakékoli údaje, které je Poskytovatel povinen dle zákona zpracovávat pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich účtování, např. volající číslo, volané číslo, datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté Služby atd. Lokalizační údaje jsou jakékoli údaje, které je Poskytovatel povinen dle zákona zpracovávat v sítích elektronických komunikací a které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele.

 

3.4. Účel a rozsah zpracování údajů

 

Údaje o Účastníkovi jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro splnění našich zákonných povinností, pro uzavření Smlouvy, pro plnění Smlouvy, pro provozování a ochranu sítí, pro přenos informací sítěmi, pro poskytování Služeb a služeb s nimi souvisejících, pro jejich účtování, pro ochranu práv a právem chráněných zájmů obou smluvních stran, a dále pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených. Údaje o Účastníkovi jsou zpracovávány jen po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy, nebo do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

3.5. Způsob zpracování údajů

 

Údaje Poskytovatel shromažďuje a zpracovává manuálně nebo automaticky. Zaměstnanci Poskytovatele jsou zavázáni mlčenlivostí a jsou vyškoleni chránit údaje, ke kterým mají v rámci své práce přístup. Údaje Poskytovatel shromažďuje a zpracovává sám i prostřednictvím třetích subjektů (zpracovatelů). V takovém případě se jedná o zpracovatele, kteří pro XSKY s.r.o. zajišťují např. administrativní či technickou podporu poskytování Služeb a dalších souvisejících činností, anebo pro XSKY zajišťují obchodní či marketingové akce. Takovým zpracovatelům poskytuje XSKY s.r.o. údaje jen pro výše uvedený konkrétní účel, pouze v nezbytném rozsahu a se zpracovateli je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů.

 

3.7. Obchodní sdělení

 

3.7.1. Účastníkovi na jeho jméno, příjmení a adresu bude Poskytovatel zasílat obchodní sdělení XSKY s.r.o., ve kterých bude informovat o svých službách a produktech a o službách a produktech subjektů, které jsou s XSKY s.r.o. ve smluvním vztahu. Pokud si Účastník nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení poštou zasílána, může se zasíláním kdykoli vyjádřit nesouhlas písemnou formou. Uvedené údaje je Poskytovatel oprávněn poskytnout i jinému správci. Pokud si to Účastník nepřeje, může se zasíláním kdykoli vyjádřit nesouhlas písemnou formou.

 

3.7.2.  Na adresu elektronické pošty Účastník a bude Poskytovatel zasílat obchodní sdělení XSKY s.r.o., ve kterých bude informovat o svých službách a produktech. Pokud si Účastník nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána, může to odmítnout při podpisu Smlouvy či kdykoli později při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

3.7.3.  Telefonní číslo Účastníka bude Poskytovatel využívat k obchodním sdělením XSKY s.r.o. Pokud si Účastník nepřeje, aby jeho telefonní číslo

 

bylo využíváno k obchodním sdělením, může to odmítnout při podpisu Smlouvy či kdykoli později.

 

3.9. Marketing

 

Údaje Účastníka bude Poskytovatel využívat k marketingovým účelům, s čímž Účastník podpisem smlouvy souhlasí. Souhlas s tímto zpracováním údajů může Účastník kdykoli odvolat.

3.10. Registr dlužníků

 

Pokud se stane Účastník dlužníkem Poskytovatele, může Poskytovatel informaci o tom příslušnému registru dlužníků. Podpisem Smlouvy s tím Účastník souhlasí.

 

3.11. Práva Účastníka při zpracování údajů

Účastník má právo na poskytnutí informací, jaké konkrétní osobní údaje a v jakém rozsahu o něm Poskytovatel zpracovává, k jakým účelům a kdo je jejich příjemcem. Pokud se Účastník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním řádem, může Poskytovatele požádat o vysvětlení. Může také požadovat odstranění závadného stavu, to znamená např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Může se také kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.xsky.cz.

 


 

 

4. Služby

 

4.1. Druhy Služeb

Poskytovatel poskytuje m.j. tyto služby elektronických komunikací:

 

a)     Služba přístupu k síti internet

b)     Služba přenosu rozhlasových a televizních signálů po kabelu (kabelová televize)

c)     Telefonní služba

 

Další Služby nebo doplňkové služby, které lze užívat pouze v souvislosti s některou službou elektronických komunikací (dále vše jen Služba nebo Služby), jsou popsány ve Specifikaci jednotlivých Služeb. Specifikace je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek a je k dispozici na www.xsky.cz.

 

4.2. Zahájení poskytování Služby

 

Služba je poskytována ode dne úspěšného zprovoznění koncové místo (účastnická zásuvka), nebo v den, kdy je Účastníkovi dodáno Přijímací zařízení, pokud je koncové místo již zprovozněno. K zahájení poskytování Služby dojde nejpozději do 10 dnů od podpisu Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

4.3. Instalace Přijímacích zařízení

 

Přijímací zařízení (čl. 7) si Účastník zpravidla nainstaluje sám. V případě požadavku Účastníka na instalaci Přijímací zařízení Poskytovatele, je třeba tuto službu objednat. Instalace Přijímacího zařízení technikem Poskytovatele je zpoplatněna dle ceníku nebo dle Smlouvy.

 

4.4. Místo poskytování Služby

4.4.1.  Služba je poskytována v provozovně Účastníka či v jeho místě podnikání. Místo nebo místa poskytování Služby jsou specifikovány ve Smlouvě jako místo instalace.

4.4.2.  Před uzavřením Smlouvy i v průběhu jejího trvání může Poskytovatel požadovat, aby Účastník prokázal, že místo instalace užívá oprávněně.

4.4.3.Účastník je povinen zpřístupnit místo instalace, aby Poskytovatel mohl zprovoznit koncové místo.

4.4.4.  Účastník je povinen zajistit souhlas vlastníka domu, ve kterém má být místo instalace, že v tomto domě je možné koncové místo nainstalovat, pokud tam ještě není instalováno.

4.4.5.  Účastník je povinen zajistit souhlas vlastníka domu, který umožní Poskytovateli provádět údržbu, opravy, úpravy, montáž, přemístění, revize, měření či demontáž Služeb nebo zařízení potřebných pro užívání Služeb a vstup za účelem výše uvedeného.

 

4.5. Osoby, které jsou oprávněny Služby užívat

 

Služby může užívat Účastník nebo osoby, které s ním pracují v provozovně nebo místě podnikání, a to pouze pro vnitřní potřebu Účastníka. Jedná se zejména o zaměstnance Účastníka. K tomu, aby Služby užívaly jiné osoby, je nutný výslovný souhlas Poskytovatele.

 

4.6. Způsob užívání Služeb

Při užívání našich Služeb je Účastník povinen:

 

a)     nezasahovat do zařízení Poskytovatele, neměnit jejich nastavení, ani neměnit nastavení připojeného Přijímacího zařízení;

b)     neuskutečňovat zlomyslná nebo obtěžující volání;

c)     užívat Službu v souladu s její Specifikací, Všeobecnými podmínkami a právními předpisy;

d)     nepoužívat nebo nešířit jakékoli nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě XSKY s.r.o. nebo dalších osob. Služby lze užívat prostřednictvím zařízení, které splňuje požadavky stanovené právními předpisy pro provoz v ČR.

 

4.7.Porucha Služeb

Pokud vznikne v rámci sítě XSKY porucha, je Účastník povinen tuto poruchu bez odkladu nahlásit . Po nahlášení opraví Poskytovatel poruchu do 2 pracovních dní, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Pokud je porucha na síti nebo na zařízení XSKY, nese náklady na opravu XSKY. V opačném případě nese náklady Účastník.

 

4.8. Služby třetích stran

 

Při používání telefonní služby může Účastník využít i služeb, které nabízí další poskytovatel (např. komerční linky s předvolbou 9xy). Pro spuštění služeb třetích stran může Poskytovatel požadovat složení záruky dle ceníku. Takové služby třetí strany jsou hrazeny třetí straně prostřednictvím Poskytovatele a poplatky za tyto služby jsou zohledněny ve vyúčtování. Poskytovatel nenese odpovědnost za služby třetích stran a není tedy možné reklamovat u Poskytovatele jejich vadné poskytnutí.

 

4.9. Omezení Služeb

 

4.9.1.  Omezit nebo přerušit poskytování Služeb na nezbytně nutnou dobu může Poskytovatel z provozních nebo technických důvodů (zejména hrozí-li přetížení kapacity sítě), nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejího ohrožení nebo zranitelnosti), nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

 

4.9.2.Omezit nebo přerušit poskytování Služeb může Poskytovatel také v případě, že:

a)     Účastník neuhradí včas a řádně vyúčtování Služeb, a to ani po uplynutí náhradní lhůty;

b)     Existuje důvodné podezření, že Účastník nebo jiná osoba zneužívá poskytované Služby;

c)     Účastník užívá Služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům (např. užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR);

 

4.9.3.  Poskytování služeb Poskytovatel obnoví v přiměřené lhůtě, jakmile odpadne důvod, kvůli kterému byly Služby omezeny nebo přerušeny. Po dobu omezení nebo přerušení z důvodů v bodě 4.9.2. hradí Účastník Služby v plném rozsahu, a za opětovné zprovoznění může

 

Poskytovatel požadovat úhradu poplatku dle ceníku. Pokud byly Služby omezeny nebo přerušeny z důvodů v bodě 4.9.2., může Poskytovatel po obnovení poskytování Služeb účtovat Účastníkovi cenu Služeb v plné výši, i když do té doby poskytoval slevu.

 

4.10. Kapacita

 

Aby nedocházelo k přetížení kapacity sítě, může Poskytovatel stanovit povolený objem přenesených dat pro jednotlivé Služby v určitém období. Pokud povolený objem přenesených dat Účastník překročí, může Poskytovatel omezit rychlost přenosu u užívané Služby do konce určeného období.

 

4.11. Odpovědnost za škodu

 

Odpovědnost Poskytovatele za škodu je omezena ze zákona. XSKY s.r.o. tedy není povinna nahradit škodu uživatelům Služby, pokud vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

5. Cena za Služby

 

5.1. Od kdy je Služba účtována

 

Cenu za Služby hradí Účastník od zahájení jejich poskytování. Výše ceny za Služby je uvedena ve Smlouvě nebo v platném ceníku Služeb. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.

 

5.2. Vyúčtování Služeb

Cenu za Služby vyúčtuje Poskytovatel zpravidla měsíčně. Vyúčtování ceny Poskytovatel doručí v elektronické podobě, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Pokud Účastník nesdělil adresu elektronické pošty, zasílá mu Poskytovatel tištěné vyúčtování pokud si ho klient vyžádá. Tištěné vyúčtování je zpoplatněno dle ceníku.

 

5.3. Splatnost a způsob úhrady vyúčtování

 

Splatnost ceny za Služby je uvedena přímo ve vyúčtování. Pokud ve vyúčtování splatnost není uvedena, je takové vyúčtování splatné do 30 dnů od jeho doručení. Způsob platby je uveden ve Smlouvě, v opačném případě provede Účastník úhradu vyúčtování na účet Poskytovatele uvedený ve vyúčtování, nebo v rámcové smlouvě.

 

5.4. Sleva

 

5.4.1.  Poskytovatel může Účastníkovi poskytnout slevu. Sleva může být poskytnuta buď jako opakující se sleva z ceny Služeb nebo jako jednorázová sleva z aktivačního poplatku nebo sleva z instalačního poplatku anebo i jiná sleva, kterou si smluvní strany dohodly ve Smlouvě.

5.4.2.Nárok na slevu vznikne, pokud:

a)   Byla dohodnuta ve Smlouvě a

b)   Účastník dodrží dohodnutou minimální dobu užívání (u Smlouvy na dobu neurčitou) nebo dobu určitou trvání Smlouvy.

c)   Účastník neporuší Smlouvu způsoby, kvůli kterým může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy (2.7.2. a) až f)) a

d)   Účastník neporuší Smlouvu způsoby, kvůli kterým může Poskytovatel omezit Služby (4.9.2.).

5.4.3.  Nárok na slevu vznikne v okamžiku, kdy Účastník splnil všechny uvedené podmínky. Pokud se tak nestane, zašle Poskytovatel opravné

 

vyúčtování ceny. V opravném vyúčtování Poskytovatel doúčtuje Účastníkovi cenu v plné výši, jak byla uvedena ve Smlouvě nebo v ceníku v době uzavření Smlouvy.

 

5.5. Neuhrazení ceny Služeb

 

Pokud Účastník neuhradí včas nebo řádně cenu za Služby, vyzve ho Poskytovatel znovu k zaplacení formou, SMS elektronickou poštou nebo telefonicky a poskytne Účastníkovi minimálně 7 - denní náhradní lhůtu k zaplacení. Pokud ani potom nezaplatí Účastník cenu za Služby, může

 

Poskytovatel omezit poskytování Služeb (4.9.2.).

 

5.6. Opakované neuhrazení ceny Služeb

Pokud Účastník uhradí 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti ačkoli byl na tuto skutečnost upozorněn, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy (2.7.2.b). Od Smlouvy může Poskytovatel rovněž odstoupit, pokud Účastník neuhradí v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a byl na tuto skutečnost upozorněn (2.7.2.a).

 

5.7. Úhrada

 

Platbu, kterou od Účastníka Poskytovatel obdrží, může dle své volby použít na úhradu jakékoli dlužné částky Účastníka. O tom, na úhradu jaké dlužné částky byla platba použita, se lze telefonicky informovat.

 

6. Reklamační řád

 

6.1. Reklamace vyúčtování

 

Účastník je oprávněn reklamovat vyúčtování ceny Služeb telefonicky, a to do 2 měsíců od doručení vyúčtování, potom právo reklamovat podle zákona zanikne.

 

6.2. Odkladný účinek

Reklamace nemá podle zákona odkladný účinek na splatnost vyúčtování. Na žádost Účastníka však může Český telekomunikační úřad o odkladném účinku reklamace rozhodnout.

 

6.3. Reklamace Služby

 

Účastník je oprávněn reklamovat kvalitu poskytnuté Služby, a to do 2 měsíců od jejího vadného poskytnutí, potom právo reklamovat podle zákona zanikne.

 

6.4. Vyřízení reklamace

 

Reklamaci vyřídí Poskytovatel do 30 dnů od jejího doručení. V případě kladného vyřízení reklamace vyúčtování zohlední Poskytovatel případný přeplatek v následujícím vyúčtování Služeb. V případě kladného vyřízení reklamace vyúčtování zohlední Poskytovatel případnou slevu z ceny Služby v následujícím vyúčtování Služeb. Pokud Účastník nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace, může se obrátit na Český telekomunikační úřad.

 

7. Pronájem Přijímacích zařízení

7.1. Přijímací zařízení

 

Přijímací zařízení je zařízení, které umožní užívat Služby, tzn. přijímat signál XSKY s.r.o. Jedná se např. o modem, set-top-box atp. Přijímací zařízení si může Účastník podle konkrétní nabídky buď pronajmout, zdarma vypůjčit nebo koupit. Prodej Přijímacích zařízení je upraven zvlášť ve Všeobecných obchodních podmínkách prodeje Přijímacích zařízení. Prostřednictvím pronajatých či vypůjčených Přijímacích zařízení může

 

XSKY poskytovat služby elektronických komunikací i dalším účastníkům.

 

7.2. Pronájem Přijímacího zařízení

 

V případě pronájmu Přijímacího zařízení hradí Účastník za pronájem pravidelné měsíční poplatky ve výši určené ve smlouvě nebo v ceníku. Vyúčtování a úhrada poplatků za pronájem Přijímacího zařízení probíhá stejným způsobem jako u vyúčtování Služeb. Účastník je povinen pronajaté zařízení chránit proti poškození, ztrátou a krádeží.

 

7.3. Výpůjčka Přijímacího zařízení

Pokud je Přijímací zařízení zdarma vypůjčené, platí pro výpůjčku stejná práva a povinnosti jako pro pronájem Přijímacích zařízení (v bodech 7.4

 

– 7.6.).


 

 

7.4. Vrácení Přijímacího zařízení

 

Pokud si smluvní strany nedohodly ve Smlouvě jinak, je Účastník povinen vrátit pronajaté Přijímací zařízení do 7 dnů od skončení Smlouvy, a to na doručovací adresu jednatele: XSKY s.r.o., Mírové náměstí 46, 28161Kouřim. To platí i v případě, že Účastník ukončil užívání jednotlivé Služby a Přijímací zařízení je používáno jen pro její příjem. Účastník je povinen zásilku při odesílání pojistit. Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy je doručeno Poskytovateli.

 

Účastník je povinen vrátit zařízení včas a v pořádku včetně všech součástí a příslušenství.

 

7.5. Nevrácení zařízení

Pokud pronajaté Přijímací zařízení nevrátí Účastník včas a v pořádku (7.4.), může Poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty dle ceníku.

 

7.6. Vrácení zařízení bez ukončení Smlouvy

Pokud Účastník pronajaté Přijímací zařízení vrátí, aniž by řádně ukončil Smlouvu, nemá to vliv na trvání Smlouvy. V takovém případě Smlouva dále trvá a Účastník je povinen hradit cenu za Služby.

 

8. Právo a příslušnost

 

Smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Případné spory, které mezi námi vzniknou, bude řešit podle věcné příslušnosti Český telekomunikační úřad nebo obecný soud České republiky.

 

9. Součásti Smlouvy

Součástí Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné podmínky, dále Specifikace Služeb a Ceník. Aktuální znění Smlouvy včetně součástí je uveřejněno na www.xsky.cz.

 

10. Účinnost

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od  31.12.2016.  Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na www.xsky.cz.